2021-11-04 11:30:04

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a - stručni suradnik psiholog

REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

Ante Starčevića 12

23250 Pag

KLASA: 112-03/21-01/20

URBROJ: 2198-1-27-01-21-03

U Pagu, 04. studenog 2021. godine

           

            Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 100-01/20-01/00005, URBROJ: 533-05-21-0005, od 07. travnja 2021.) u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnateljica Škole, Željka Zubović, dipl. učitelj,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a

            „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

  1. stručni suradnik psiholog, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (40 sati tjedno).

            Uvjete za prijavu na ovaj natječaj ostvaruje:

nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava i ima odgovarajuću struku prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 06/19.), za obavljanje poslova radnog mjesta stručni suradnik psiholog

            Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

            Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi su propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nepostojanje istih se dokazuje prilaganjem uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 60 dana.

Područja, način i mjesto održavanja postupka vrednovanja kandidata će biti objavljeni na web stranici Škole http://os-jdalmatinca –pag.skole.hr/

O vremenu održavanja postupka vrednovanja, kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

            Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 60 dana od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

            Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici Škole.

            Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

            Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

            Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti vrednovanju odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca Pag.

            Za kandidata koji ne pristupi postupku vrednovanja smatra se da je odustao od natječaja. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

            Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj - psiholog“:

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

Ante Starčevića 12

23250 Pag

(za natječaj (psiholog) – ne otvaraj)

            Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

            Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu, vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješten/na putem e-maila.

            U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnateljica:

Željka Zubović, dipl učitelj.


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag