2021-09-03 13:27:21

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

Ante Starčevića 12

OIB: 61936378099

Telefon: 023 611 517

Fax: 023 611 455

 

KLASA: 372-03/21-01/03

URBROJ: 2198-1-27-04-21-1

U Pagu, 03. rujna 2021. godine

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije od 10. prosinca 2018. godine, Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag objavljuje:

 

            JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

            Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora navedenog u tablici:

 

RB

Adresa prostora

Vrsta prostora

Površina

Opis prostora

Namjena i djelatnost za vrijeme trajanja zakupa

Početni iznos najamnine

Vrijeme na koje se prostor daje u zakup

1.

Ante Starčevića 12

Velika sportska dvorana

600 m2

Prostor nije hlađen ljeti ni grijan zimi. U svlačionicama nije moguće koristiti tuševe.

Za programe javnih potreba iz područja sporta, prosvjete, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

80,00 kn po satu za programe koji uključuju djecu i mladež

Do kraja školske godine

 

 

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

                                              

Pravo na podnošenje ponuda imaju fizičke osobe, udruge, fizičke osobe koje imaju registriran obrt i pravne osobe.

 

Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

 

Ponuditelj može vidjeti poslovni prostor prije javljanja na natječaj.

 

Zainteresirana osoba se može obratiti za pregled poslovnog prostora tajniku Škole na broj telefona 023/ 611-517.

 

Zakupnik ne smije dati poslovni prostor u podzakup niti dati ključ osobi koja nije sklopila ugovor o zakupu prostora.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći iznos zakupnine.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, te će se zapisnički utvrditi njihova nevaljanost.

                                                             

U slučaju da na natječaju za poslovni prostor pristigne više ponuda s istim iznosom ponuđene zakupnine, nadmetanje se nastavlja između tih ponuditelja, iskazivanjem većeg iznosa od ponuđene zakupnine u pisanom obliku.

 

Povjerenstvo je dužno pri procjeni i odabiru ponuda osigurati prvenstveno pravo na zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora osobama iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz natječaja te prihvate najveći ponuđeni iznos zakupnine.

 

Škola zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

 

 

SADRŽAJ PONUDE                                     

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju fizičke osobe, udruge, fizičke osobe koje imaju registriran obrt i pravne osobe uz uvjet da uz pisanu ponudu potpisanu od strane ovlaštene osobe dostave:

 

Prijavu s naznakom osobnih podataka fizičke/pravne osobe (ime i prezime/tvrtka, adresa/sjedište, MB, OIB, broj žiro-računa, kontakt-telefon) potpisanu od ovlaštene osobe Izjavu o visini ponuđene zakupnine Naznaku djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u prostoru iz koje je vidljivo uključuje li programe za djecu i mladež ili ne uključuje Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci (za pravne osobe) Preslik obrtnice (za obrtnike) ovjeren kod javnog bilježnika Preslik potvrde da je udruga upisana u Registar udruga ovjerenu kod javnog bilježnika  (za udruge) Dokaze kojima se pozivaju na pravo prednosti utvrđeno člankom 132. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) Potvrdu Porezne uprave o podmirenim dugovanjima ne stariju od 30 (trideset) dana (izvornik)

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim web stranicama Škole (www.os-jdalmatinca-pag.skole.hr) u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju na adresu: OŠ Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23 250 Pag, s naznakom: „Javni natječaj-ponuda za zakup poslovnog prostora-ne otvarati“

 

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Ponude će se otvarati u prostoru Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23 250 Pag.


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag