2021-08-09 17:09:29

Poziv za asistente u nastavi

ŽUPAN

KLASA:   602-01/21-01/9

URBROJ: 2198/1-01-21-14

 

Zadar, 9. kolovoza  2021. godine

 

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza II.“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, broj poziva: UP.03.2.1.06. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i  temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,  68/18,  98/2019 i 64/2020), članak 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19, 22/20) Zadarska županija objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

Pozivom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza II“ i ostalim školama, koje nisu partneri u spomenutom projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije.

 

POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije - partneri u projektu

 

UVJETI:

najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak, niti je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela, ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika.

 

Prednost u pravilu ostvaruju kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, s iskustvom u volontiranju te imaju završenu najmanje 20-satnu edukaciju.

Odabrani kandidati, prije zapošljavanja, moraju imati potvrdu iz koje je vidljivo da su prošli program edukacije odnosno osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u trajanju od minimalno 20 sati.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, provest će postupak profesionalne procjene s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja. Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za učenike izvršit će odabir kandidata.

S kandidatom izabranim za pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail), ime i prezime učenika s kojim je ranije radio i sve tražene priloge:

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi. Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi), presliku osobne iskaznice, životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,  68/18, 98/19 i 64/2020 ) - ne starije od 6 mjeseci i presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju, Svi kandidati koji se prijave na Javni poziv dužni su popuniti i potpisati Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Obrazac Privole nalazi se na službenoj stranici Zadarske županije zajedno s Javnim pozivom.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu:

 

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Put Murvice 14

23000, Zadar

 

 

 

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici“

 

Rok za podnošenje prijave je do kraja nastavne godine 2021./2022.

Odabrani kandidati bit će usmeno i/ili pismeno obaviješteni o odabiru i ostalim detaljima, a kandidati, koji do početka nastavne godine ne prime nikakvu obavijest nisu ušli u prvi krug odabira što ne isključuje mogućnost uvođenja u rad za vrijeme trajanja nastavne godine 2021./2022.

Zadarska županija zadržava pravo izmjene broja pomoćnika odnosno učenika zbog iskazivanja dodatnih potreba.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

 

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/ i web stranicama škola partnera u projektu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ŽUPAN

 

Božidar Longin, dipl. ing.


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag