preskoči na sadržaj
Osnovna Škola Jurja Dalmatinca Pag

PRIPRAVNIK – STRUČNI/A SURADNIK/CA – PSIHOLOG

Na temelju članka 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 17/17 i 68/18), sukladno odobrenju za provođenje mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja,  Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  raspisuje natječaj PRIPRAVNIK – STRUČNI/A SURADNIK/CA – PSIHOLOG  ILI stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila logoped –  puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

KLASA: 112-03/18-01/15

URBROJ: 2198-1-27-01-18-02

Pag,  30.  listopada  2018. godine

                                                                                                                              Oglasna ploča škole

 

                Na temelju članka 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 17/17 i 68/18), sukladno odobrenju za provođenje mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja,  Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e

 

                                               N  A  T  J  E  Č  A  J

                                               za prijam osobe u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                                               „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

                                               PRIPRAVNIK – STRUČNI/A SURADNIK/CA – PSIHOLOG  ILI stručnjak                                                         edukacijsko-rehabilitacijskog profila logoped –  puno radno vrijeme u trajanju                                   od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica.

 

 

  •  
  1. Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • domovnicu  (preslika),
  • valjanu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslika)i
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalna (izvornike) dokumenta.

 

 

Osoba se može primiti ako je:

  • nezaposlena bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, prijavljena u evidenciji nezaposlenih. Kandidat koji  ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prijavljena u evidenciji nezaposlenih.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaz iz članka 103. st. 1. navedenog Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.godine,te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag, u roku od (8) osam dana od dana objave  natječaja  s naznakom „Natječaj – pripravnik stručni suradnik“.                     

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.          

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku na službenim stranicama Škole (www.os-jdalmatinca-pag.skole.hr).

Natječaj je otvoren od 30. listopada do 7. studenog 2018. godine.

 

                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                              Željka Zubović, dipl. učitelj


Priloženi dokumenti:
natjecaj_2.pdf (297.14 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Šime Gligora   datum: 6. 11. 2018.

TOČKA

Točka broj 2.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag


Tražilica

Oglasna ploča

Vremenik

VREMENIK I 2018/2019

Priloženi dokumenti:
Vremenik (2018-19) 1P.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju