preskoči na sadržaj
Osnovna Škola Jurja Dalmatinca Pag

Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 17/17 i 68/18) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  raspisuje

Natječaj za popunu radnih mjesta:

 1. Učitelj talijanskog jezika, nepuno radno vrijeme 36 sati rada tjedno, 18 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu te Područnim odjelima Dinjiška, Povljana i Vlašići - 1 izvršitelj/ica.
 2. Učitelj likovne kulture, nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno, 9 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu - 1 izvršitelj/ica.
 3. Učitelj razredne nastave za rad u produženom boravku učenika, puno određeno radno vrijeme do kraja školske godine 2018./2019., odnosno do 14. lipnja 2019. godine, za rad u Matičnoj školi u Pagu.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

KLASA: 112-03/18-01/07

URBROJ: 2198-1-27-01-18-07

Pag,  19.  rujna  2018. godine

                                                                                                                              Oglasna ploča škole

 

                Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 17/17 i 68/18) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e

 

                                                               N  A  T  J  E  Č  A  J

                                                               za popunu radnih mjesta

 

 1. Učitelj talijanskog jezika, nepuno radno vrijeme 36 sati rada tjedno, 18 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu te Područnim odjelima Dinjiška, Povljana i Vlašići - 1 izvršitelj/ica.
 2. Učitelj likovne kulture, nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno, 9 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu - 1 izvršitelj/ica.
 3. Učitelj razredne nastave za rad u produženom boravku učenika, puno određeno radno vrijeme do kraja školske godine 2018./2019., odnosno do 14. lipnja 2019. godine, za rad u Matičnoj školi u Pagu.

 

 

 •  
 1. Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • domovnicu  (preslika),
 • valjanu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslika)i
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (presliku).

 

Kandidat koji  ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima  dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaz iz članka 103. st. 1. navedenog Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.          

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag, u roku od (8) osam dana od dana objave  natječaja  s naznakom „za natječaj“.                                             

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim stranicama Škole (www.os-jdalmatinca-pag.skole.hr).

 

                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                              Željka Zubović, dipl. učitelj


Priloženi dokumenti:
natjecaj_19_09.pdf (81.91 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Šime Gligora   datum: 19. 9. 2018.

TOČKA

Točka broj 2.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag


Tražilica

Oglasna ploča

Vremenik

VREMENIK I 2018/2019

Priloženi dokumenti:
Vremenik (2018-19) 1P.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju